Prijímame online platby

Logá kreditných kariet


CD-2 Dokumentácia ISO 9001 rôzne firmy

Hodnotenie Hodnotenie Hodnotenie Hodnotenie Hodnotenie 4 hodnotenia
 

Predpracovaná dokumentácia k ISO 9001 pre rôzne zameranie spoločnosti.

Dostupnosť Skladom
Cena €150
Počet (ks)

   

Kód tovaru 41
Kategória Software
Záruka 2 roky
 
 

Obsah CD2
*********
/CD_ISO_9000_DEMO/index.html

CD obsahuje predpracovanú dokumentáciu k systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2000. Vypracovaná dokumentácia slúži ako návod/podklad pre vytvorenie Vašej dokumentácie systému manažérstva kvality. Vzory dokumentov k systému manažérstva kvality nemajú všeobecne záväzný charakter. Jednotlivé vzory dokumentácie vrátane formulárov je možné prispôsobiť, nahradiť, prip. vypustiť. Dokumentácia k realizácii produktu je spracovaná len ako pomôcka. Dokumenty, vzory, formuláre sú spracované v programe MS Office - Word. Niektoré dokumenty "ukážky, príklady" na CD sú uložené vo formáte .pdf a .sxw - OpenOffice. Pre zobrazenie a úpravu vzorcov je potrebné nainštalovať MathType.

Dokumentácia k systému manažérstva kvality na CD2
=================================================
I. úroveň dokumentácie
----------------------
- Politika kvality
- Politika kvality ako vzor na doplnenie/doc
- Politika kvality ako vzor na doplnenie/OpenOffice
- Politika kvality - príklad/doc
- Ciele kvality
- Ciele kvality ako vzor na doplnenie/doc
- Ciele kvality - príklad1/doc
- Ciele kvality - príklad2/doc
- Príručka kvality
- Príručka kvality ako vzor na doplnenie/doc
- Príručka kvality - príklad1/pdf
- Príručka kvality - príklad2/pdf
- Procesný model SMK
- Požiadavky na procesný model v zmysle normy/html
- Štruktúra procesu - zodpovednosť manažmentu/doc
- Štruktúra procesu - manažérstvo zdrojov/doc
- Štruktúra procesu - meranie, analýza a zlepšovanie/doc
- Štruktúra procesu vzor na doplnenie/doc
- Štruktúra procesu - realizácia produktu- príklad1/doc
- Štruktúra procesu - realizácia produktu- príklad2/doc
II. úroveň dokumentácie
-----------------------
Kapitola 4 normy
----------------
- Dokumentácia tvorba, riadenie, archivácia
- Smernica SM-01 Dokumentácia - vzor na doplnenie/doc
- Registratúrny poriadok - vzor na doplnenie/doc
- Registratúrny plán - vzor na doplnenie/doc
- Smernica SM-01 Dokumentácia - príklad/pdf
- Vzory formulárov k smernici o dokumentácii/doc
- F-01-01 Titulná strana SM.doc
- F-01-02 Vnútorná strana SM.doc
- F-01-03 Prvá strana formulárov.doc
- F-01-04 Vnútorná strana formulárov.doc
- F-01-05 Podpisový poriadok.doc
- F-01-06 Matica dokumentácie.doc
- F-01-08 Evidencia právnych predpisov.doc
- F-01-09 Evidencia technických noriem.doc
Kapitola 5 normy
----------------
- Dokumentácia "Zodpovednosť manažmentu"
- Smernica SM-02 Zodpovednosť manažmentu - vzor na doplnenie/doc
- Smernica SM-03 Zodpovednosť a právomoc - vzor na doplnenie/doc
- Smernica SM-02 Zodpovednosť manažmentu -príklad/pdf
- Smernica SM-03 Zodpovednosť a právomoc - príklad/doc
- Formuláre k smernici Zodpovednosť manažmentu
- F-02-01 Plán kvality na ciel.doc
- F-02-02 Správa do preskúmania.doc
- F-02-03 Správa z preskúmania.doc
- Príklad správy do preskúmania
- Príklad správy z preskúmania
Kapitola 6 normy
----------------
- Dokumentácia "Manažérstvo zdrojov"
- Smernica SM-04 Ľudské zdroje - vzor na doplnenie/doc
- Smernica SM-05 Materiálne zdroje - vzor na doplnenie/doc
- Smernica SM-05 Materiálne zdroje - príklad/pdf
- Smernica SM-04 Ľudské zdroje - príklad/pdf
- Formuláre k smerniciam "Manažérstvo zdrojov"
- F-04-01 Dotazník pracovníka.doc
- F-04-02 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.doc
- F-04-03 Pracovná zmluva.doc
- F-04-04 Dohoda o hmotnej zodpovednosti.doc
- F-04-05 Plán povinností.doc
- F-04-06 Záznam o vstupnom školení.doc
- F-04-07 Záznam o internom školení.doc
- F-04-08 Dohoda o zmene pracovnej zmluvy.doc
- F-04-09 Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru.doc
- F-04-10 Zápočtový list.doc
- F-04-11 Zmluva o dielo.doc
- F-05-01 Plán starostlivosti.doc
- F-05-02 Osobná karta za zverené predmety.doc
- F-05-03 Karta DHM.doc
- F-05-04 Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.doc
- Príloha č.1 k Vyhl. č. 284_2001 Z.z..pdf
Kapitola 7 normy
----------------
- Ukážka Dokumentácie "Realizácia produktu - príklad
- Dokumentácia realizácie produktu - príklad firma zaoberajúca sa poradenstvom
- Dokumentácia realizácie produktu - príklad stavebná firma
- Dokumentácia realizácie produktu - príklad autoservis
- Dokumentácia realizácie produktu - príklad firma zaoberajúca sa službami dopravy a výrobou betónu
- Dokumentácia realizácie produktu - príklad firma -zneškodňovanie odpadov a zimná údržba ciest
- Dokumentácia realizácie produktu - príklad firma -závodné stravovanie
- Dokumentácia realizácie produktu - príklad firma - strojárska firma
Kapitola 8 normy
----------------
- Dokumentácia "Meranie, analýza a zlepšovanie"
- Smernica SM-10 Meranie, analýza a zlepšovanie - vzor na doplnenie/doc
- Smernica SM-10 Meranie, analýza a zlepšovanie - príklad/pdf
- RP-01 Reklamačný poriadok - vzor na doplnenie/doc
- Formuláre k smernici "Meranie, analýza a zlepšovanie"
- F-08-01 Zoznam dodávateľov.doc
- F-08-02 Dotazník nákupu.doc
- F-10-01 Stav monitorovania a merania procesov.doc
- F-10-02 Dotaznik spokojnosti zákazníka_príklad.doc
- F-10-03 Program auditov.doc
- F-10-04 Plán auditu.doc
- F-10-05 Otázky pre interný audit.doc
- F-10-06 Protokol z auditu.doc
- F-10-07 Nápravné a preventívne opatrenia.doc
- F-10-08 Podnet na zlepšenie.doc
- F-10-09 Zápis o reklamácií.doc
Príklady záznamov k smernici "Meranie, analýza a zlepšovanie"
-------------------------------------------------------------
- Správa do preskúmania manažmentom - príklad1/doc
- Správa z preskúmania manažmentom - príklad1/doc
- Správa do preskúmania manažmentom - príklad2/pdf
- Správa z preskúmania manažmentom - príklad2/pdf
- Záznam stavu monitorovania a merania procesov - príklad1/doc
- Záznam stavu monitorovania a merania procesov - príklad2/xls
- Záznam Plán auditov - príklad/doc
- Záznam program auditu - príklad/doc
- Záznam protokol z auditu - príklad1/doc
- Záznam protokol z auditu - príklad2/doc
- Opatrenie z auditu - príklad/doc
- Návrh na zlepšenie - príklad/doc